Vad är KBT-terapi?

Huvudsyftet med KBT är att förändra tanke- och beteendemönster för att bättre kunna hantera känslomässiga problem. Människan kan ses som en helhet - det biologiska, det psykologiska & det andliga. I dessa delar har vi olika egenskaper & förmågor som är goda & mindre goda, funktionella & mindre funktionella. Mindre funktionella beteenden hindrar oss från att leva det liv vi önskar. 

Samarbete och samförstånd är det centrala när vi tillsammans sätter upp mål i början av terapin som man sedan arbetar mot. Då vet vi båda vad som är syftet med terapin för att nå målen. KBT är idag den terapiform som har bäst vetenskapligt stöd vad gäller effektiva metoder för olika problem & besvär.

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förstå och förändra tankar, känslor och beteendemönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt lidande. Vi har tidigare lärt in olika beteenden. Ofta repeterar vi dessa beteenden, trots att de inte för oss dit vi vill. Med nyinlärning & ökad kunskap kan du få en större kontroll & därmed hitta balans i tillvaron mot välmående.    

Teori & filosofi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en sammanslagning av Kognitiv psykoterapi, som bygger på hur vi `tänker om våra tankar´ & Beteendeterapi, som bygger på inlärningsteori. Numera finns nya betydelsefulla inslag inom KBT som tex självmedkänsla & mindfulness med sina rötter i österländsk meditation. Mindfulness eller medveten närvaro är en betydelsefull teknik för att hantera ångest. Enligt inlärningsteorin har alla beteenden någon gång lärts in. Att ändra på dem blir då en fråga om nyinlärning! Förändring är möjligt!

Ändra Din tanke, ändra Ditt beteende, förändra Ditt känsloliv!

- Vad kan Du förändra? 

- Hur ska Du gå tillväga?

- Vad måste Du acceptera?

Jag leder Dig genom Ditt samtal.